Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Voor ouders
 

 Inhoudseditor

 
​​

​​Naar het voortgezet onderwijs

Algem​​een

Op de Zuidwalschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en motorisch gebied. Met deze basis zoeken we voor elke leerling, na het doorlopen van de basisschool, een middelbare school waar zijn of haar talenten het best verder ontplooid kunnen worden. Elk jaar verlaten onze leerlingen trots de basisschool naar brugklassen van verschillende niveaus, op scholen verspreid over Den Haag. Hieronder volgt een korte beschrijving van het proces dat daaraan vooraf gaat.

In groep 6

Vanaf eind groep 6 kijken we na de afname van de CITO-toetsen of de score van elk kind nog binnen het bereik van de af te nemen toets valt.  Wijkt het daar behaalde functioneringsniveau meer dan een jaar af van het afnamemoment, wordt een toets gebruikt die beter aansluit bij het niveau van de leerling. We noemen dit toetsen op niveau. Er wordt nu voor het eerst door de leerkracht in overleg met de intern begeleider van de school gekeken naar het verwachte uitstroomniveau van elke leerling, het zogenaamde ontwikkelingsperspectief.

In groep 7

Na de meivakantie wordt bij alle leerlingen in groep 7 de entreetoets afgenomen. Aan het eind van groep 7 wordt in een gesprek met ouder en kind vervolgens een voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs besproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de dan afgenomen entreetoets, maar ook met de doorgaande lijn in het CITO LOVS, methodetoetsen, SCOL-observaties, werkhouding en thuissituatie. Op die manier weten ouders en kind al vóór het laatste schooljaar redelijk nauwkeurig op welk niveau het kind zal uitkomen. Dit vergemakkelijkt het zoeken naar een passende middelbare school. 

In groep 8

Groep 8 is natuurlijk een belangrijk jaar waarin definitief duidelijk wordt op welke middelbare school elke leerling zal starten. We hechten er daarom veel waarde aan met kinderen maar ook hun ouders in gesprek te gaan zodat verwachtingen, resultaten en informatie goed afgestemd worden. We starten daarom in groep 8 met een kennismakingsgesprek met ouders én kind om te kijken hoe iedereen bij de start van deze periode ervoor staat.

In groep 8 wordt na de herfstvakantie bij elk kind een intelligentie-onderzoek (NIO) afgenomen en nog éénmaal de reguliere tussentijdse CITO toetsen. Zo hebben we van elke leerling de meest actuele informatie beschikbaar, in aanvulling op alle gegevens die bij het opstellen van het voorlopig advies al zijn gebruikt.

Voor de kerstvakantie wordt vervolgens in een gesprek met ouders en kind het basisschooladvies (BSA) besproken.
Net als bij het voorlopig advies wordt dit zorgvuldig opgesteld door de groepsleerkracht, intern begeleider en directie van onze school.
Bij het basisschooladvies zit een scholenlijst, met alle scholen voor voortgezet onderwijs. Met ouders en kind wordt gesproken over een passende schoolkeuze en over het invullen van de voorkeurslijst. 

We vullen ook voor ieder kind een onderwijskundig rapport (OKR) in en bespreken dit bij het adviesgesprek. De middelbare school waar het kind zich aanmeldt kan dit onderwijskundig rapport digitaal inzien en beschikt zo over de nodige gegevens. Ouders tekenen het onderwijskundig rapport voor akkoord en voegen waar van toepassing hun eigen mening toe. Overigens vindt er daarnaast minimaal twee keer een gesprek tussen de basisschool en de middelbare school plaats over elk kind om een soepele overgang te bewerkstelligen.

Inschrijven en eindtoets

Met het basisschooladvies op zak schrijft ieder kind zich voor de voorjaarsvakantie in bij een middelbare school. Meer precies: de lijst met voorkeuren wordt ingeleverd op de school van de eerste keuze. Als er geen plek blijkt te zijn op deze school, wordt er automatisch op volgorde van de voorkeurslijst geprobeerd een andere school aan de leerling toe te wijzen. Mocht dit niet lukken, volgt een tweede inschrijfronde. 
Uitgebreide informatie over de verschillende scholen wordt in groep 8 al vroeg besproken en ook bezoeken we met groep 8 elk jaar een aantal scholen, zodat de kinderen een goed beeld hebben van de verschillende soorten voortgezet onderwijs. Speciaal voor ouders worden er daarnaast nog vaak open dagen georganiseerd door de diverse scholen. Deze open dagen vallen in de regel tussen de kerst- en voorjaarsvakantie.

Pas na de inschrijving op het voortgezet onderwijs volgt de afname van de centrale eindtoets. Vanaf schooljaar 2017-2018 nemen wij deel aan de digitale afname van deze eindtoets. Dit heeft als groot voordeel, dat tijdens de toets de vragen adaptief worden aangepast aan het reken- en taalniveau van elke leerling. De uitslag van deze eindtoets komt dan in mei en bevestigt meestal het gegeven advies. Mocht het resultaat van de eindtoets lager uitvallen dan het advies, blijft het advies van de school onveranderd. Mocht het resultaat hoger uitvallen dan het advies, bestaat de mogelijkheid voor de basisschool het advies positief te veranderen. Dit zijn we echter niet verplicht. We houden ons hierbij aan de landelijke regels voor heroverweging. We bespreken elke heroverweging altijd met ouders, kind, middelbare school en andere betrokkenen. 

En daarna

We volgen daarna nog een aantal jaar het schoolverloop van onze oud-leerlingen. We hebben contact met middelbare scholen en veelal ook met oud-leerlingen zelf. Daardoor weten we, dat onze adviezen vaak kloppen en de kinderen goed aan het vervolg van hun schoolcarrière beginnen.
De uitstroom van onze leerlingen wordt gevolgd door DHS en de onderwijsinspectie en wordt jaarlijks geanonimiseerd gepubliceerd op het internet. 


 

 
 ​

​​